Adatvédelmi Nyilatkozat

Bevezetés 

A Kentaur KereskedelmiKft. (a továbbiakban: Kentaur Kft.) elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kentaur Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

A Kentaur Kft., mint a kentaurkft.comoldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

A Kentaur Kft. a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a Kentaur Kft.-t, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett. 

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Kentaur Kft. adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait. A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor Ön a Kentaur Kft.-vel a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon vagy a Kentaur Kft. által üzemeltetett valamely weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Adatkezeléseket is. 

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a Tájékoztató szerint. A Kentaur Kft. a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli. 

A Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése. 

I. Adatkezelő 

Az Adatkezelő a Kentaur Kft. (adószám: 10337439-2-16, cégjegyzékszám: 16 09 000312). 

Elérhetőségeink a következők:

cím: 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gyula út 1.

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Az Adatkezelő kapcsolattartója: Házi Tibor (e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: +36-56-411-848). 

II. Alapfogalmak 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján kötött szerződést is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, stb.) rögzítése. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Érintett: a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

Harmadik személy: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval. 

Hatóság: az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. 

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

Személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (Érintett) közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik; 

Szolgáltatás:az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapon, valamint üzletében az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások. 

III. Vonatkozó jogszabályok 

A Kentaur Kft. adatkezelésére az alábbi főbb jogszabályok az irányadók:

1.      az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);

2.      1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

3.      2000. évi C. törvény a számvitelről;

4.      2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

5.      2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

6.      2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;

7.      2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

8.      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

9.      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

10.  2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről. 

IV. Alapelvek 

A Kentaur Kft. az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

A Kentaur Kft. az Ön személyes adatait:

 1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez a Kentaur Kft.-nek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága. 

V. Az Ön jogai 

Az Érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság). 

Az Érintett a Kentaur Kft.kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait. 

Az Érintett tájékoztatást kérhet a Kentaur Kft.-tőla személyes adatai kezeléséről. A Kentaur Kft.a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be a Kentaur Kft.-hezazonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik. 

Az Érintett kérelmezheti a Kentaur Kft.-nálaz általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A Kentaur Kft.a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Érintettet. 

Az Érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A Kentaur Kft.a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a Kentaur Kft.a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet. 

Az Érintett írásban vagy más módon kérheti a Kentaur Kft.-től, hogy aKentaur Kft. által kezelt adatait az Érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A Kentaur Kft.a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet értesíti. 

VI. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:

1.      az online tartalomszolgáltatás,

2.      az Érintett azonosítása,

3.      az Érintettel való kapcsolattartás,

4.      az Érintett által igénybe vehető Szolgáltatások azonosítása,

5.      statisztikák, elemzések készítése,

6.      az Érintett jogainak a védelme,

7.      az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,

8.      az informatikai rendszer technikai fejlesztése. 

VII. A Honlap 

A Honlapon elérhető egyes Szolgáltatások igénybevételének, továbbá bizonyos weboldalak/linkek látogatásának és használatának valamint a kapcsolattartásnak feltétele, hogy az Érintett önkéntesen Személyes adatot szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a Tájékoztatóban foglaltakat. 

Ilyen Szolgáltatásnak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

Egyes Szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációhoz személyes adatok (így különösen név, e-mail cím, jelszó, érdeklődési terület, stb.) megadása szükséges. A regisztráció célja a szakmai kapcsolattartás, továbbá bizonyos információk, szakmai ismeretanyagok illetve dokumentumok kizárólag bizonyos Érintettek részére történő hozzáférhetővé tétele, hírlevelek küldése, továbbá annak biztosítása, hogy a Kentaur Kft. által üzemeltetett weboldalon található és kizárólag egyes Érintettek részére közzétett információkhoz csak az Érintettek tudjanak hozzáférni. A regisztráció során a * csillaggal megjelölt adatok megadása nélkülözhetetlen a regisztrációhoz, ezért azok megadása kötelező, más adatok megadása opcionális. 

Tekintettel arra, hogy a Kentaur Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a tevékenységével kapcsolatos információk gyűjtése és kivizsgálása, ezért Önnek lehetősége van nem kívánatos esemény/termék bejelentésére (a továbbiakban: Bejelentés). A Bejelentéshez Személyes adatok (így különösen: név, e-mail cím, jelszó) megadása szükséges. Bejelentésre a Honlapon, telefonon és e-mailben is lehetősége van. 

A Honlapunk meglátogatása során az Adatkezelő internetes szervere automatikusan regisztrálja az Érintett IP címét és számítógépe operációs rendszerének típusát, valamint a Honlap látogatásának időpontját. A Honlap oldalainak látogatottságát az Adatkezelő a szervernapló ellenőrzésével figyeli. 

Ha az Érintett valamely Szolgáltatás kapcsán e-mailben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő rögzíti az Érintette-mail címét, amit a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel. 

A Honlapon olyan oldalakra mutató linkek is lehetnek, amelyek az Érintett számára hasznos információkat nyújhat. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel. 

VIII. Cookie vagy „süti” 

A cookie vagy „süti” a Honlap meglátogatásakor a Honlap által az Ön számítógépére küldött információcsomag, amelynek használatával a Honlap bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak az Ön számára. Például lehetősége nyílik arra, hogy a Honlap regisztrációhoz kötött felületén a Honlap megjegyezze e-mail címét és jelszavát, azaz ezeket az adatokat – amennyiben Ön hozzájárul – nem kell minden egyes belépésnél megadnia. A cookie-k használatával az Ön igényei jobban felmérhetőek. Ön bármikor jogosult a cookie-kat engedélyezni, vagy azokat letiltani számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival. Továbbá a böngésző beállításaival tudja lehetővé tenni, hogy a cookie-k használata előtt erre minden esetben egy felugró ablak figyelmeztesse Önt. Amennyiben nem adja hozzájárulását a cookie-k alkalmazásához, az a Honlap bizonyos funkcióinak nem teljes körű használatát eredményezheti. Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal. 

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

1.      felhasználói munkamenet tárolására,

2.      statisztikák gyűjtésére,

3.      felhasználói beállítások tárolására,

4.      a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolására. 

A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe vagy forduljon hozzánk segítségért.  

IX. Az Adatkezelés jogalapja 

A Személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló Hozzájárulása. Az Érintett jogosult a Hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. 

A Honlap használata során az adott Személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott Személyes adatok, illetve az Önről generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott Hozzájárulással rendelkezik az információk átadására. 

Az Adatkezelő a Látogató IP címét a Honlapra történő belépéskor a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az Érintett külön Hozzájárulása nélkül rögzíti. 

A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Érintett önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére e bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

X.  Az Adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli. 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az Adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. 

XI. Adatfeldolgozó igénybevétele 

Ha az Adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Adatkezelés GDPR-ben foglalt követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 

Az Adatkezelő Adatfeldolgozót jelenleg nem vesz igénybe. 

XII.  Adattovábbítás lehetősége 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

Az Adatkezelő csak olyan harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítja az Ön adatait, amely országban az adatok megfelelő szintű védelme biztosított. 

XIII. Adatbiztonság 

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott Személyes és/vagy különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők. 

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta. 

XIV. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei 

Az Érintett bármikor panasszal élhet az Adatkezelő kapcsolattartójánál. A kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. A kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az Érintettet. 

Amennyiben az Érintett nem ért egyet a vizsgálat eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a NAIH-hoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: https://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket). 

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Kentaur Kft.-hez elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassuk.  

Lezárva: 2018. május 31.

Adatvédelmi Nyilatkozat letöltése

Go to top